Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieInformácia pre školy

Oznam

V súvislosti s tragédiou, ktorá sa odohrala minulý týždeň vo Vrútkach nás VÚDPaP požiadal o súčinnosť a nasmerovanie našej odbornej činnosti aj do oblasti pomoci školám, zriaďovateľom, rodičom ohľadne novovzniknutej situácie:

• informujeme Vás, že napriek prioritám (diagnostikovanie, písanie odborných podkladov, správ) sme pripravení urgentne spolupracovať, odborne pomôcť aj v oblasti krízovej intervencie,

• napriek tomu, že tragédia sa netýka priamo Vašej školy, žiakov a ich rodín, mohla vyvolať viaceré otázky ohľadne bezpečnosti detí, šikanovania, preventívnych opatrení a pod.,

• na vašich stránkach, facebookových profiloch a i. máme zverejnené telefónne čísla a maily, na ktorých nás môžete kontaktovať,

• ponuka poradenstva, odbornej pomoci platí aj pre zriaďovateľov škôl ako aj školských psychológov,

• školským psychológom odporúčame využiť materiál: https://vudpap.sk/informacny-material-pre-skolskych-psychologov/, ktorý napriek zameraniu na „pokoronový“ návrat do školy venuje pozornosť aj aktuálnej otázke prežívania stresu, traumy, strachu.03.09.2020 : Semafor

V centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centre špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) prebiehajú od 2...

03.09.2020 : Oznam o prevádzke

Úprava podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia klientov pri prevádzke CPPPaP v školskom roku 2020/2021nájdete tu: Oznam...

16.07.2020 : Oznam o voľnom pracovnom mieste

Informáciu o voľnom pracovno mieste psychológanájdete tu: Informácia o voľnom pracovnom mieste ...

26.05.2020 : Čestné vyhlásenie

ČESTNÉ VYHLÁSENIE KLIENTA/TKY ALEBO ZÁKONNÉHO/NEJ ZÁSTUPCU/KYNE KLIENTA/TKYnájdete tu: Čestné vyhlásenie PDF ...

17.04.2020 : Zber údajov o asistentoch učiteľa

Usmernenie pre zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na školský rok 2020/2021nájdete tu: Usmernen...

17.04.2020 : Zápis detí do ZŠ

Usmernenie k zápisom na plnenie povinnej školskej dochádzkynájdete tu: Usmernenie zápis PDF ...
Rodičia

Rodičia

Základné informácie o našej činnosti, z ktorých sa dozviete užitočné rady a informácie o výchove a vzdelávaní detí.


Rodičia

Výchovní poradcovia

Vážení kolegovia, ponúkame Vám efektívnu formu vzájomnej komunikácie. Nájdete tu všetky dôležité informácie a kontakty.


Rodičia

Verejnosť

CPPPaP sa Vám touto formou predstavuje a sprostredkúva Vám základné informácie o svojej činnosti a službách.Projekt Projekt CUBS