Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieAktuality : čestné vyhlásenie

čESTNÉ VYHLÁSENIE KLIENTA/TKY ALEBO ZÁKONNÉHO/NEJ ZÁSTUPCU/KYNE KLIENTA/TKY
nájdete tu:

26.05.2020  |  určené hlavne pre: rodičov18.05.2021 : Dotazník

Váženi rodičia!. VÚDPaP sa aj v tomto čase snaží o ïalšie zmapovanie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie rodičov a ich detí počas pa...

16.03.2021 : Usmernenie k prijímaniu detí do MŠ

Toto usmernenie nadväzuje na materiál „Manuál Predprimárne vzdelávanie detí“, ktorý je dostupný na: Stanoviská a informatívne materiály | Ministerstvo školstva, vedy,...

11.02.2021 : Školská spôsobilosť

Na dosiahnutí primeranej úrovne školskej spôsobilosti sa podieľa veľa činiteľov a oblastí v ktorých je potrebné pripraviť dieťa na školu je niekoľko. Nie je možné ...

26.05.2020 : čestné vyhlásenie

čESTNÉ VYHLÁSENIE KLIENTA/TKY ALEBO ZÁKONNÉHO/NEJ ZÁSTUPCU/KYNE KLIENTA/TKYnájdete tu: čestné vyhlásenie PDF ...