Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieAktuality : Školská spôsobilosť

Na dosiahnutí primeranej úrovne školskej spôsobilosti sa podieľa veľa činiteľov a oblastí v ktorých je potrebné pripraviť dieťa na školu je niekoľko. Nie je možné ich úplne oddeliť pretože sa prekrývajú, no napriek tomu ich môžeme cielene rozvíjať. Ponúkame Vám realizáciu modifikovaného Akceleračného programu pre deti prípravných ročníkov MŠ, ktorého cieľom je zvyšovanie kompetencií detí pred vstupom do školy. Aktivity sú zamerané na rozvoj perceptuálno – motorickej, kognitívnej a sociálno – emocionálnej oblasti. Kontaktujte nás mailom, alebo na telefónnom čísle +421 911 271 474.
11.02.2021  |  určené hlavne pre: rodičov18.05.2021 : Dotazník

Váženi rodičia!. VÚDPaP sa aj v tomto čase snaží o ïalšie zmapovanie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie rodičov a ich detí počas pa...

16.03.2021 : Usmernenie k prijímaniu detí do MŠ

Toto usmernenie nadväzuje na materiál „Manuál Predprimárne vzdelávanie detí“, ktorý je dostupný na: Stanoviská a informatívne materiály | Ministerstvo školstva, vedy,...

11.02.2021 : Školská spôsobilosť

Na dosiahnutí primeranej úrovne školskej spôsobilosti sa podieľa veľa činiteľov a oblastí v ktorých je potrebné pripraviť dieťa na školu je niekoľko. Nie je možné ...

26.05.2020 : čestné vyhlásenie

čESTNÉ VYHLÁSENIE KLIENTA/TKY ALEBO ZÁKONNÉHO/NEJ ZÁSTUPCU/KYNE KLIENTA/TKYnájdete tu: čestné vyhlásenie PDF ...