Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieAktuality : Školská spôsobilosť

Na dosiahnutí primeranej úrovne školskej spôsobilosti sa podieľa veľa činiteľov a oblastí v ktorých je potrebné pripraviť dieťa na školu je niekoľko. Nie je možné ich úplne oddeliť pretože sa prekrývajú, no napriek tomu ich môžeme cielene rozvíjať. Ponúkame Vám realizáciu modifikovaného Akceleračného programu pre deti prípravných ročníkov MŠ, ktorého cieľom je zvyšovanie kompetencií detí pred vstupom do školy. Aktivity sú zamerané na rozvoj perceptuálno – motorickej, kognitívnej a sociálno – emocionálnej oblasti. Kontaktujte nás mailom, alebo na telefónnom čísle +421 911 271 474.
11.02.2021  |  určené hlavne pre: rodičov03.12.2021 : Národná linka

ÚPSVaR touto cestou predstavuje verejnosti Národnú linku na pomoc deťom v ohrození, celú správunájdete tu: Zriadenie národnej linky ...

10.09.2021 : Voľné pracovné miesto

Informáciu o voľnom pracovno mieste psychológanájdete tu: Informácia o voľnom pracovnom mieste ...

03.09.2020 : Semafor

V centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centre špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) prebiehajú od 2. 9. 2020 všetky činnosti.nájdete tu...

03.09.2020 : Oznam o prevádzke

Úprava podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia klientov pri prevádzke CPPPaP v školskom roku 2020/2021nájdete tu: Oznam o prevádzke ...

16.07.2020 : Oznam o voľnom pracovnom mieste

Informáciu o voľnom pracovno mieste psychológanájdete tu: Informácia o voľnom pracovnom mieste ...

17.04.2020 : Zber údajov o asistentoch učiteľa

Usmernenie pre zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na školský rok 2020/2021nájdete tu: Usmernenie zber PDF ...

17.04.2020 : Zápis detí do ZŠ

Usmernenie k zápisom na plnenie povinnej školskej dochádzkynájdete tu: Usmernenie zápis PDF ...