Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevenciečinnosti

Individuálne činnosti pri riešení problémov detí sa vykonávajú

 • na základe požiadania zákonného zástupcu po jeho písomnom súhlase: návštevu centra je možné dohodnúť s konkrétnym odborným zamestnancom telefonicky, osobne, mailom a prostredníctvom školy, ktorú dieťa navštevuje
 • na základe požiadavky školy formou vyplneného formulára: s písomným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa, cez pozvánku na konkrétny termín do centra, osobnou návštevou odborného zamestnanca centra na škole

Skupinové činnosti sa vykonávajú

 • na základe písomnej žiadosti školy o skupinové formy práce priamo na školách: besedy, prednášky, výcviky, prezentácie, sociometria, kariérové poradenstvo pre triedy
 • na základe odporúčaní odborných zamestnancov na zaradenie dieťaťa do psychoterapeutickej a reedukačnej činnosti v priestoroch centra: zaradenie dieťaťa do takejto skupinovej formy práce sa deje so súhlasom zákonného zástupcu v dohodnutých intervaloch, o ukončení účasti dieťaťa v skupine môže rozhodnúť zákonný zástupca

Vašu žiadosť vybavíme maximálne do 30 dní od doručenia žiadosti.

Psychologická diagnostika

 • osobnosti
 • výchovných ťažkostí
 • vzdelávacích ťažkostí
 • intelektových schopností
 • záujmov
 • motivácie
 • školskej spôsobilosti
 • nadania
 • sociálnej klímy

Špeciálnopedagogická diagnostika

 • vývinových porúch učenia
 • porúch správania

Psychologické poradenstvo pri

 • výchovných ťažkostiach
 • vzdelávacích ťažkostiach
 • výbere povolania
 • identifikácii nadania
 • odkladoch povinnej školskej dochádzky
 • predčasných zaškoleniach
 • poruchách osobnostného vývinu
 • poruchách reči
 • psychosomatických problémoch
 • výskyte sociálno-patologických javoch

Špeciálnopedagogické poradenstvo pri

 • vývinových poruchách učenia
 • poruchách správania
 • vzdelávacích ťažkostiach

Psychoterapia

 • rodinná
 • relaxačno-symbolická
 • systemická

Reedukácia

 • porúch učenia

Preventívne aktivity

 • primárna prevencia drogových závislostí
 • prevencia nelátkových závislostí
 • šikanovanie
 • obchodovanie s ľuïmi
 • iné nežiadúce sociálno-patologické javy