Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skÚvod ... zapnutý filter: verejnosť

Informácia pre verejnosť

Oznam

Vážení rodičia, milí klienti, informujúca sa verejnosť!

• Oznamujeme Vám, že na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 261 z 24. 11. 2021 upravujúcej chod pracoviska v režime OTP, pracuje centrum od 25. 11. 2021 v tomto režime:

• V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR. č. 262 z 24. 11. 2021 § 2 sa nariaïuje všetkým osobám prekrytie horných dýchacích ciest použitím respirátora v interiéri.

• Pri vstupe do priestorov centra sa táto povinnosť netýka:


a) detí do 6 rokov,

b) osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

c) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ïalej len „režim OP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba kompletne očkovaná,

b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku. V školskom roku 2021/2022 sú všetky aktivity CPPPaP realizované podľa manuálu vydaného MŠVVaŠ SR: ŠKOLSKÝ SEMAFOR, aktuálneho COVID automatu, aktuálnych usmernení ÚVZ SR, RÚVZ v Košiciach a epidemiologických podmienok jednotlivých škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba:

a) ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu;

b) u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

Podľa Školského semaforu MŠVVaŠ SR aktualizovaného dňa 26. 11. 2021 a podľa rozhodnutia ministra školstva SR číslo: 2020/21911:1-A1810 z 25.11.2021 od 29. 11. 2021 sa prevádzka CPPPaP sa uskutočňuje len v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti.Vstup cudzích osôb do CPPPaP je zakázaný alebo povolený iba v režime OP
(očkovaný – osoba kompletne očkovaná, prekonaný – osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami) so súhlasom riaditeľky CPPPaP.V záujme ochrany Vášho zdravia ako aj zamestnancov CPPPaP Vás prosíme o dodržiavanie nasledujúcich opatrení:


1. Pri vstupe do CPPPaP žiadame plnoletých klientov a dospelú sprevádzajúcu osobu neplnoletého klienta preukázať sa potvrdením o úplnom očkovaní – COVID pasom, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní.

2. Pri vstupe do CPPPaP absolvovať preventívny filter spočívajúci v dezinfekcii rúk, kontrole telesnej teploty neplnoletého klienta a vyplnenie čestného prehlásenia o bezpríznakovosti klienta v prijímacej kancelárii.

3. Prijímanie klientov (detí a žiakov) z triedy, ktorá je v čase prítomnosti klienta v centre v karanténe, nie je možné.

4. Vzhľadom k stiesneným priestorovým podmienkach centra nie je možné zdržiavanie sa sprievodu klienta v čakárni.

5. Dodržiavať presný čas príchodu do CPPPaP podľa termínu objednania, aby sa zamedzilo zhromažïovaniu osôb.

6. V prípade, ak sa na dohodnutý termín nemôžete dostaviť, bezodkladne to oznámte centru.

7. Pri zistení pozitivity na COVID-19 po návšteve CPPPaP u klienta, sprevádzajúcej osoby alebo im blízkych kontaktov, oznámte to okamžite centru.

Informácie o službách a objednávaní sa klientov poskytujeme na tel. č.: 0903 552 996 a 0911 271 474 od 8.00 do 16.00 a na 055/ 632 22 106 od 8:00 do 14:00.03.12.2021 : Národná linka

ÚPSVaR touto cestou predstavuje verejnosti Národnú linku na pomoc deťom v ohrození, celú správunájdete tu: Zriadenie národn...

10.09.2021 : Voľné pracovné miesto

Informáciu o voľnom pracovno mieste psychológanájdete tu: Informácia o voľnom pracovnom mieste ...

03.09.2020 : Semafor

V centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centre špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) prebiehaj...

03.09.2020 : Oznam o prevádzke

Úprava podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia klientov pri prevádzke CPPPaP v školskom roku 2020/2021nájdete tu: ...

16.07.2020 : Oznam o voľnom pracovnom mieste

Informáciu o voľnom pracovno mieste psychológanájdete tu: Informácia o voľnom pracovnom mieste ...

17.04.2020 : Zber údajov o asistentoch učiteľa

Usmernenie pre zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na školský rok 2020/2021nájdete tu: ...
Rodičia

Rodičia

Základné informácie o našej činnosti, z ktorých sa dozviete užitočné rady a informácie o výchove a vzdelávaní detí.


Rodičia

Výchovní poradcovia

Vážení kolegovia, ponúkame Vám efektívnu formu vzájomnej komunikácie. Nájdete tu všetky dôležité informácie a kontakty.


Rodičia

Verejnosť

CPPPaP sa Vám touto formou predstavuje a sprostredkúva Vám základné informácie o svojej činnosti a službách.Projekt Projekt CUBS