Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieSlobodný prístup k informáciám

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Slovenskej jednoty 29 v Košiciach ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám každému, kto o ne požiada.

Spôsob poskytovania informácií, prijímanie žiadosti, postúpenie žiadosti, nesprístupnenie informácií je v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

  • poštou na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice
  • telefonicky: 055/ 63 218 38
  • e-mailovou poštou: pppokolie@stonline.sk
  • osobne u Mgr. Evy Fazekasovej, riaditeľky
Informácie sa sprístupňujú

písomne - poštou, ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, telefonicky a elektronickou poštou.

Prílohy na stiahnutie
  • Príloha č.1 - Vzor ústnej žiadosti : V prípade, že žiadosť je podaná ústne osobne, alebo telefonicky, zamestnanec zodpovedný za sprístupňovanie informácií ju zaznamená písomne.
  • Príloha č.2 - Vzor rozhodnutia : V prípade, že CPPPaP v Košiciach nevyhovelo žiadosti, to znamená, že požadované informácie nesprístupní, vydá o tom rozhodnutie.
Povinnosti a kompetencie CPPPaP sú vymedzené v zákone NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a Vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.