Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály na stiahnutie

Na tejto stránke nájdete množstvo materiálov z oblasti psychológie, pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, ktoré sú zaradené do skupín podľa toho, komu sú určené. Tieto materiály využívame pri práci s deťmi, rodičmi a pedagogickými pracovníkmi a sú voľne stiahnuteľné.

CPPPaP pripravuje každý školský rok v zmysle svojho schváleného plánu práce metodické materiály k niektorým odborným témam. Tie sa spracovávajú podľa aktuálnych potrieb pedagogických zamestnancov škôl, alebo podľa zváženia našich odborných zamestnancov, vždy k nejakým nosným problémom. Metodické materiály sa spracovávajú nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov a ich zákonných zástupcov. Sú to väčšinou jednoduché návody čo robiť pri určitých výchovných či vzdelávacích problémoch, s ktorými sa stretávajú.


V tejto sekcii nájdete okrem iných materiálov na stiahnutie aj

  • Metodické materiály pre pedagógov a výchovných poradcov a taktiež
  • Štatistické ukazovatele získané z rôznych štatistík a monitoringov, ktoré realizovalo naše centrum alebo sú výsledkom iných šetrení, ktoré využívame pri našich aktivitách.