Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieO našom centre

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Slovenskej jednoty 29 v Košiciach je zriadené v zmysle § 130 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie Zriaďovacou listinou Krajského školského úradu v Košiciach. Touto zriaďovacou listinou je vymedzená územná pôsobnosť centra pre okres Košice - okolie. Centrum je samostatnou štátnou rozpočtovou organizáciou zaradenou do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

V zmysle § 132 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Centrum bolo založené 1. 04. 1973. V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu, výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálnopatologických javov v populácii detí v územnej pôsobnosti okresu Košice - okolie.

Na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie. Okrem týchto činností vykonáva aj činnosti preventívno-výchovné, odborno-preventívne, metodicko-odborné a pracuje na tvorbe preventívnych programov.Psychologická činnosť

Psychologická činnosť   

je zameraná hlavne na:


 • skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania detí alebo ich skupín psychologickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe
 • psychologické poradenstvo v školských, výchovných, preventívnych a poradenských zariadeniach
 • psychoterapiu v školských, výchovných, preventívnych a poradenských zariadeniach
 • používanie psychodiagnostických metód a testov v podmienkach školských, výchovných, preventívnych a poradenských zariadeniach

Špeciálnopedagogická činnosť

Špeciálnopedagogická činnosť

je zameraná hlavne na:


 • špeciálnopedagogické pôsobenie na zvyšovanie úrovne výchovného a vzdelávacieho prospievania detí špeciálnopedagogickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom pedagogických vied a stavu praxe a jej hodnotenie
 • používanie špeciálnopedagogických diagnostických metód
 • špeciálnopedagogické korektívne a reedukačné postupy

Pedagogická činnosť

Pedagogická činnosť      

je zameraná na:


 • poradenstvo v kariérovom vývine - využitie počítačových programov a odborné poradenstvo pri voľbe povolania
 • oblasť metodického vedenia výchovných poradcov základných škôl, organizáciu pracovných porád výchovných poradcov, ich vzdelávanie a koordináciu zberu záujmov žiakov základných škôl, ako aj na spoluprácu s Výpočtovým strediskom v MichalovciachSlužby poskytujeme bezplatne materským školám, základným školám, stredným školám v územnej pôsobnosti okresu Košice - okolie, deťom a ich zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom škôl a verejnosti. Okrem základných činností centrum vykonáva osvetovú, publikačnú a prednáškovú činnosť.

Centrum zamestnáva odborných zamestnancov v tomto zložení:

 • 9 psychológov
 • 3 špeciálni pedagógovia
 • 1 sociálnu pracovníčku

Organizačná štruktúra nášho centra:

 • Organizačná štruktúra