Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieOddelenia

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa na Slovensku v zmysle § 132 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní môžu členiť na oddelenia.

Tie sa v zmysle toho istého paragrafu ods. 6, môžu zlučovať podľa špecifických regionálnych podmienok a personálneho zabezpečenia.

Keïže naše centrum v zmysle § 2 , ods. 3, vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a svojho Štatútu vykonáva aj metodickú činnosť smerom ku všetkým centrám výchovného poradenstva a prevencie v územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach, túto činnosť musí vykonávať vo všetkých svojich oddeleniach.

Personálne obsadenie centra nám neumožňuje vytvoriť všetky oddelenia v zmysle zákona, preto sú naše oddelenia zlúčenými oddeleniami.Štatutárny orgán centra

Mgr. Eva Fazekasová /riaditeľka, psychologička/
Oddelenia nášho centra sa vytvorili podľa ich nosných činností.


1. Oddelenie

Oddelenie poradenstva osobnostného, vzdelávacieho vývinu, špeciálnopedagogického poradenstva a psychoterapie

PaedDr. Terézia Gurbaľová
/zástupkyňa riaditeľa, vedúca oddelenia, špeciálna pedagogička/


Oddelenie sa zameriava hlavne na diagnostiku, poradenstvo a následnú psychoterapiu konkrétnych problémov detí. Venuje sa individuálnej i skupinovej forme práce s deťmi väčšinou priamo na školách.

Spolupracuje so zákonnými zástupcami detí, venuje sa pedagogickým zamestnancom škôl, aby dokázali naše odporúčania smerom k deťom realizovať vo vyučovacom procese.


2. Oddelenie

Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie, poradenstva v kariérovom vývine a metodiky výchovného poradenstva

Mgr. Eva Fazekasová
/riaditeľka, psychologička/


Ako oddelenie prevencie sa sústreïuje hlavne na skupinové formy práce s deťmi priamo na školách a priebežné vzdelávanie koordinátorov prevencie. Preventívne aktivity zameriava na drogovú prevenciu, prevenciu šikanovania, porúch správania, nelátkové závislosti a iné nežiaduce javy.


Technicko-hospodárski zamestnanci

Zabezpečujú každodennú prevádzku centra a administratívne úkony spojené s výkonávaním našich činností a aktivít.