Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieProjekty

Naše centrum sa popri svojej zákonom definovanej činnosti podieľa aj na príprave a realizácii rôznych projektov, ktorými sa snažíme zefektívniť a podporiť našu činnosť.

CPPPaP financuje svoje činnosti zo štátneho rozpočtu. Niektoré odborné aktivity môže financovať zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v zmysle zverejnených výziev MŠ SR na účely vzdelávania svojich zamestnancov alebo vzdelávania pedagogických zamestnancov a žiakov škôl a školských zariadení. V tejto oblasti centrum využívalo aj finančné zdroje Protidrogového fondu, z ktorého sa financovali aktivity v oblasti prevencie. Všetky aktivity v tejto oblasti boli spracované v projektoch, ktoré tu nájdete.
ProjektZoznam projektov, na ktorých sa naše centrum podieľalo