Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieŠkolská spôsobilosť - odklad školskej dochádzky

Školská spôsobilosť je definovaná ako súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa zápisy do 1. ročníka ZŠ konajú v termíne od 15. 01. do 15. 02. kalendárneho roka. V tomto období sa centrum sústreïuje na vyšetrenia školskej spôsobilosti detí, ktoré v danom kalendárnom roku dovàšia k 1. 09. šesť rokov veku.

Zákonní zástupcovia môžu o toto vyšetrenie požiadať osobne, telefonicky, mailom alebo prostredníctvom MŠ, ak majú podozrenie, že ich dieťa z nejakej príčiny ešte nie je zrelé pre vstup do ZŠ. V tomto prípade sa žiada o odloženie začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 rok. Na základe odporúčania centra vydá týmto zákonným zástupcom ZŠ, do ktorej dieťa zapísali, rozhodnutie o odklade najneskôr do 31. mája, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie dieťaťa začať.

Pri riešení školskej spôsobilosti sa na nás môžu obrátiť aj zákonní zástupcovia, ktorí chcú svoje dieťa zapísať do 1. ročníka ZŠ pred dovàšením šiesteho roku veku dieťaťa (predčasné zaškolenie).Ïalšie informácie

Podľa akých predpisov sa postupuje ?

V zmysle § 19 Povinná školská dochádzka zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní:

  • ods.1) nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • ods.3) povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keï dieťa dovàši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť,
  • ods.4) ak dieťa po dovàšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy, do ktorej je dieťa zapísané, rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ( centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo centrum špeciálno-pedagogického poradenstva podľa územnej pôsobnosti ). Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
  • ods.5) ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník , v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy rozhodnúť o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. Podľa ustanovení zákona sa v centre uskutoční psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti dieťaťa na písomnú žiadosť jeho zákonného zástupcu alebo na žiadosť materskej školy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. S odporučeným návrhom psychológa na odloženie začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky musí zákonný zástupca súhlasiť. Inak sa dieťa, ktoré dovàši šiesty rok veku zaškolí. Návrh odloženia začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky vydá centrum v takej lehote, aby riaditeľ školy, do ktorej je dieťa zapísané, mohol do 31. mája vydať rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky. Ak zákonný zástupca dieťaťa súhlasí s odložením začiatku povinnej školskej dochádzky, centrum vydá rozhodnutie o zaradení dieťaťa do svojej starostlivosti.

Výnimočné prijatie dieťaťa do školy:

Vo väčšine prípadov ide o deti s intelektovým nadaním. Deti sa prejavujú zvýšeným záujmom o svet dospelých, prejavujú matematické schopnosti, záujem o prírodné vedy, čítajú, píšu. Majú osvojené zručnosti a vedomosti, ktoré prevyšujú schopnosti a vedomosti ich rovesníkov.

  • Ods.8) ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovàšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné stanovisko príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.