Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevenciePoradenstvo pri výbere strednej školy

Spoločenské požiadavky na cielený výber strednej školy u žiakov základných škôl stále rastú. Je nevyhnutné zosúlaïovať individuálne záujmy žiakov a ich zákonných zástupcov s potrebami praxe a vnútorných predpokladov detí.

Výchovný poradcovia na školách sledujú vývin záujmom o strednú školu od ôsmeho ročníka, ale prvý zber záujmom je len vyústením pedagogickej diagnostiky a sledovania žiakov od začiatku ich školskej dochádzky. Pri čo najlepšom spoznaní žiaka a jeho výsledkov vo vzdelávaní aktívne spolupracujeme s pedagogickými zamestnancami škôl a hlavne výchovnými poradcami. Aktívne sa podieľame na ich odbornom vzdelávaní a raste tak, aby zvládli zručnosti a potrebný rozsah vedomostí o svete povolaní, komunikáciu s rodičmi, aby aktívne rozvíjali obzor žiakov o šírke a obsahovom zameraní jednotlivých učebných a študijných odborov stredných škôl.

Centrum ponúka odborné poradenstvo psychológov a metodika pre kariérové poradenstvo. To je založené na zmapovaní vnútorných predpokladov jedinca pre určitý druh strednej školy pomocou inteligenčných testov, dotazníkov osobnosti, či záujmov. Na základe zistení a po poradenskom rozhovore so žiakom a jeho zákonným zástupcom sa mu venuje metodik, ktorý využíva svoje odborné vedomosti o sieti stredných škôl. Ponúka informácie o učebných a študijných odboroch, ktoré sa v aktuálnom školskom roku na Slovensku otvárajú. Správnosť výberu si žiak a jeho zákonný zástupca môže overiť prácou s akreditovanými počítačovými programami ako je Sprievodca svetom povolaní, Profesia alebo Výber povolania.

Výsledky psychologického a kariérového poradenstva ( práca psychológa a metodika ) sa konzultujú z dôvodu skutočne optimálneho výberu strednej školy tak, aby sa zohľadňovali záujmy žiaka, jeho dispozície pre úspešné zvládnutie vybranej školy a ponuky trhu práce tak, aby po skončení školy absolventi nekončili na úradoch práce.Ïalšie informácie

Ako postupovať ?

Ak si nie ste istí výberom strednej školy, máte dojem, že vaše informácie o študijných a učebných odboroch stredných škôl sú nedostatočné, alebo neviete, či ste schopní splniť požiadavky konkrétnej strednej školy, môžete sa obrátiť na metodika pre kariérové poradenstvo nášho centra, ktorý vám poskytne:

  • individuálne poradenstvo pri voľbe povolania
  • informácie o stredných školách a ich aktuálnych študijných a učebných odboroch
  • poradenstvo formou akreditovaných počítačových programov
  • spoluprácu so psychológom a špeciálnym pedagógom pri mapovaní predpokladov k zvládnutiu konkrétneho odboru

Podrobné informácie o všetkých stredných a vysokých školách v SR nájdete na stránkach školských výpočtových stredísk:


Máte tiež možnosť využiť online dotazníky na stránke: www.povolania.eu