Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieProblémy vo výchove a vzdelávaní

Každý jedinec prechádza vo svojom živote určitými vývinovými etapami, ktoré môže zvládať hladko a bez problémov, ale sú určité vekové obdobia a životné krízy, ktoré mu môžu spôsobovať ťažkosti. Deti a žiaci základných škôl nie sú výnimkou.

V oblasti výchovy sa naše centrum stretáva hlavne s problémami pri zaškoľovaní detí. Sú to adaptačné ťažkosti na inštitucionalizované vzdelávanie ako odmietanie chodiť do školy, záškoláctvo, neschopnosť akceptovať školské predpisy a normy, vyrušovanie na hodinách, nepozornosť, absencia motivácie ku školským výkonom, ľahostajnosť voči poznámkam a napomenutiam učiteľov.

často sa venujeme žiakom, ktorí sú agresívni voči spolužiakom, šikanujú, ale stretávame sa aj s inými nežiaducimi prejavmi v správaní ako drogová závislosť na legálnych či nelegálnych drogách. Centrum ponúka pomoc pri riešení problémov vo výchove v rodine. Pri riešení stresov, problémov v neúplných rodinách, generačných konfliktoch najmä v období puberty, pri absencii kontroly či nedostatočnej kontroly žiaka rodinou, alebo pri zdravotných problémoch ( enurézy, zajakavosť, psychosomatické ochorenia, dlhodobé alebo chronické ochorenia... ), ktoré sťažujú výchovný proces tak v škole ako aj v rodine.   

Pri riešení vzdelávacích problémov sa venujeme hlavne neprospievaniu alebo výkonom, ktoré nezodpovedajú vnútorným predpokladom dieťaťa, parciálnym nedostatkom pri osvojovaní si niektorých predmetov, začleňovaniu žiakov s poruchami učenia a mentálnou retardáciou do bežnej triedy základnej školy, alebo návrhom na ich začlenenie v špeciálnych triedach.

Poskytujeme nápravu porúch učenia špeciálno-pedagogickými a psychologickými prostriedkami, konzultácie pedagogickým zamestnancom ako vzdelávacie ťažkosti žiakov riešiť, ako k nim pristupovať, eliminovať, ako spolupracovať čo najúčinnejšie s rodinou alebo inými inštitúciami, ktoré sa na riešení vzdelávacích problémov podieľajú. V rámci okruhu vzdelávacích problémov sa venujeme identifikácii nadania, či už všeobecného intelektového nadania alebo špecifického nadania pre niektorý vyučovací predmet, šport, ale aj umelecké nadanie, a jeho rozvíjaniu či vzdelávaniu v školách pre žiakov s nadaním.   Ïalšie informácie

Ak zistíte, že máte s dieťaťom výchovný problém alebo problémy vo vzdelávaní:

  • problémy by sa mali vyskytovať dlhšiu dobu alebo nadobudnú väčšie rozmery, či intezitu
  • obráti sa na triedneho učiteľa alebo konkrétneho vyučujúceho svojho dieťaťa
  • ak sa problém nedá zvládnuť, požiadajú o spoluprácu výchovného poradcu školy
  • ten ich nasmeruje na odborníkov v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
  • ak rodičia nechcú kontektovať školu, obrátia sa priamo na centrum na tel. č. 055/ 63 22 106

Svoje otázky a problémy nám môžete napísať aj cez online poradňu na tejto webovej stránke.