Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

na základe zákona 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopåňa zákon č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopåňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2011:Objednávky a faktúry zverejňované od 1.1.2012 - zmluvy zverejňujeme v Centrálnom registri zmlúv


Zmluvy, objednávky a faktúry zverejňované do 31.12.2011